Góc Báo Chí

CÔNG VĂN Số: 671 /PGD&ĐT V/v tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và THỂ LỆ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2014 – 2015”

Căn cứ Kế hoạch số 1097/KH-BGDĐT, Quyết định số 5699/QĐ-BGDĐT ngày 03/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Công văn 1520/SGDĐT- PCHSSV, ngày 10/12/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai, tổ chức tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

UBND HUYỆN ĐỒNG HỶ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 671 /PGD&ĐT

V/v tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Đồng Hỷ, ngày 16  tháng 12  năm 2014

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, PTDTBTTHCS.

 

Căn cứ Kế hoạch số 1097/KH-BGDĐT, Quyết định số 5699/QĐ-BGDĐT ngày 03/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Công văn 1520/SGDĐT- PCHSSV, ngày 10/12/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai, tổ chức tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” . Phòng GD&ĐT hướng dẫn các các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

1. MỤC ĐÍCH:

– Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để thế hệ trẻ thấm nhuần tư tưởng, đạo đức cách mạng của Người, từ đó mỗi cá nhân phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và tạo sức lan tỏa đến tập thể, cộng đồng.

– Truyền tải những thông điệp trong lời dạy của Bác về đạo đức nghề nghiệp tới thế hệ trẻ .

– Tuyên truyền, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Thông tin về biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) giữa các nước ASEAN với Trung Quốc.

– Tuyên truyền về ý nghĩa và các dấu mốc quan trọng của Chiến thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử.

– Tuyên truyền nội dung kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2014) và tìm hiểu những nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. YÊU CẦU:

– Triển khai sâu rộng Cuộc thi tới thế hệ trẻ, qua đó nâng cao nhận thức và góp phần tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của tuổi trẻ.

3. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

– Là đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh trong các đơn vị trường học.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Các trường MN, TH, THCS, PTDTBTTHCS chỉ đạo tốt việc tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ý nghĩa và thiết thực.

– Tổ chức thực hiện theo hướng dẫn và quy định tại Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (được đính kèm theo).

Đây là cuộc thi mang tính giáo dục nhằm nâng cao nhận thức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của tuổi trẻ. Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về Tổ chuyên môn THCS – Đ/c La Thanh Hải CV phòng GD&ĐT trước ngày 15/5/2015.

 

Nơi nhận:                    

– Như kính gửi (T/hiện);

– Lưu VT, CM.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Kim Chi

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THỂ LỆ

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 năm học 2014 – 2015”

(Ban hành kèm theo Quyết định số  5699 /QĐ-BGDĐT  ngày 03 tháng 12 năm 2014)

 

I. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích

– Là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhtheo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

– Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2015); 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015).

– Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2014).

– Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

– Tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

– Triển khai đến các tổ chức đoàn thể, các cơ sở giáo dục và cộng đồng nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Cuộc thi thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên ở trong nước và nước ngoài tham gia.

II. Nội dung và hình thức thi

1. Nội dung

– Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ.

– Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Những nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Tìm hiểu và viết về những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

– Những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, chiến thắng mùa xuân năm 1975 và 40 năm thống nhất đất nước.

– Những thông tin về thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nướcthời gian qua.

– Thông tin về biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

– Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tuyên bố chung của 10 nước ASEAN đã ký kết với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (DOC).

2. Hình thức thi: Thi trực tuyến theo dạng trả lời trắc nghiệm và thi tự luận.

– Phần trắc nghiệm: Thí sinh tham gia 02 vòng thi, mỗi vòng thi có 50 câu hỏi.

– Phần thi tự luận:

Thí sinh dự thi làm 01 bài tự luận lựa chọn theo chủ đề do Ban tổ chức đưa ra.

+ Qui cách: Bài thi tự luận dưới dạng viết tay hoặc thực hiện trên file có trang trí mỹ thuật và dài không quá 8 trang khổ A4. Khuyến khích các bài thi trình bày đẹp, có ảnh minh họa. Các bài viết tay cần scan mầu để đảm bảo tính mỹ thuật. Các thí sinh nộp bài dưới dạng một file .dpf (kèm file winword nếu có), lấy tên thí sinh đặt cho tên file. Ban Tổ chức chỉ nhận bài thi tự luận qua email (sẽ thông báo sau).

III. Thời gian, đối tượng và cách thức đăng ký dự thi

1. Thời gian

1.1. Thời gian tổ chức cuộc thi:

– Thông báo Thể lệ Cuộc thi: Tháng 11 năm 2014, đăng tải trên trang thông tin điện tử của các đơn vị có liên quan.

– Phòng ôn thi và thi thử: Được mở lúc 08g00 ngày 13/12/2014đến 24g00 ngày 21/12/2014.

– Khai mạc Cuộc thi: 09g00 – 10g30 ngày 23/12/2014 (thứ Ba).

1.1.1. Thời gian thi trắc nghiệm

a) Vòng 1:

– Từ 10g30 ngày 23/12/2014  đến 17g00 ngày 25/01/2015.

– Công bố kết quả vòng 1 lúc 9g00 ngày 01/02/2015 (Chủ nhật).

b) Vòng 2:

– Từ 09g00 ngày 06/02/2015 đến 17g00 ngày 01/03/2015.

– Công bố kết quả vòng 2 lúc 9g00 ngày 8/3/2015 (Chủ nhật).

1.1.2. Thời gian nhận chủ đề phần thi tự luận

– Ngay từ vòng 1, Ban Tổ chức công bố chủ đề thi tự luận để thí sinh chủ động chuẩn bị bài thi.

– Nhận bài thi tự luận từ ngày 09/3/2015 đến 24g00 ngày 29/3/2015.

– Công bố kết quả phần thi tự luận: 14g00 ngày 19/4/2015 (Chủ nhật).

1.1.3. Công bố kết quả chung cuộc Cuộc thi: 9g00 ngày 26/4/2015 (Chủ nhật).

1.1.4. Tổng kết và trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến tổ chức tháng 5 năm 2015.

2. Đối tượng dự thi

          – Đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ở trong nước và ngoài nước.

– Các tầng lớp nhân dân quan tâm Cuộc thi.

3. Cách thức đăng ký

– Đăng ký tạo tài khoản trực tuyến: Được mở từ 08g00 ngày 13/12/2014, Ban tổ chức sẽ mở chuyên trang điện tử của Cuộc thi để thí sinh vào đăng ký, tạo tài khoản của cá nhân đến 17h00 ngày 28/3/2015 (trước khi kết thúc Vòng thi viết 01 ngày). Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử (email) của cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

– Vòng thi trắc nghiệm: Thí sinh chưa thỏa mãn với kết quả thi có thể đăng nhập để thi lại từ đầu, số lần thi lại không quá 05 lần/một vòng thi. Thời gian dự thi của mỗi vòng tối đa 50 phút.

– Thí sinh có thể sử dụng lại các tài khoản đã đăng ký trong các Hội thi trực tuyến do Báo Tuổi trẻ đã tổ chức trước đây (Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” và “Ánh sáng thời đại”, Hội thi “Hành trình theo chân Bác”, Hội thi “Biển đảo quê hương”) để tham gia Cuộc thi này.

– Thí sinh đăng nhập vào địa chỉ của Báo Tuổi trẻ điện tử http://tuoitre.vn  để đăng ký dự thi; hoặc các website có liên kết tổ chức Cuộc thi để biết thông tin về Cuộc thi: Bộ Giáo dục và Đào tạo http://www.moet.edu.vn; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh http://www.doanthanhnien.vn; Báo Giáo dục và Thời đại http://www.gdtd.vn; Báo Mực tím điện tử www.muctim.com.vn; Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minhhttp://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn; Nhà Văn hóa Thanh niênhttp://www.nvhtn.org.vn, Nhà Văn hóa Sinh viên http://www.nvhsv.org.vn.

– Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi – Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên) 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, ĐT: 04.38694984; 01237485979; e-mail: nxha@moet.edu.vn.

IV. Cách thức chấm điểm và xét giải

1. Cách thức chấm điểm

– Mỗi câu hỏi phần thi trắc nghiệm tương ứng 01 điểm, phần thi tự luận có điểm tối đa 100 điểm.

– Thí sinh phải tham gia các vòng thi trắc nghiệm, phần thi tự luận mới được xem xét trao giải chung cuộc.

– Phần thi trắc nghiệm: Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm, sẽ lựa chọn thí sinh có thời gian làm bài ngắn hơn.

2. Xét giải

– Xét giải vòng thi trắc nghiệm, tự luận: Được tính theo mỗi vòng thi trắc nghiệm và tự luận. Điểm được xếp từ cao xuống thấp và chỉ số phụ thời gian hoàn thành phần thi.

– Xét giải chung cuộc: Được tính trên tổng điểm của 2 vòng thi trắc nghiệm và phần thi tự luận. Điểm được xếp từ cao xuống thấp và chỉ số phụ thời gian hoàn thành phần thi.

V. Giải thưởng:

1. Giải Cá nhân:

– Giải vòng thi trắc nghiệm, tự luận: Mỗi vòng thi gồm có 30 giải : 01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải khuyến khích được trao cho các thí sinh xếp theo điểm từ cao xuống thấp.

– Giải chung cuộc: gồm có 30 giải: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải khuyến khích được trao cho các thí sinh xếp theo điểm từ cao xuống thấp.

Mỗi giải gồm: giải thưởng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong đó, giải Nhất, giải Nhì và giải Ba chung cuộc được nhậnBằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Giải tập thể: Là giải dành cho các cơ quan, trường học có nhiều thí sinh tham gia, có nhiều thí sinh của đơn vị đoạt giải trong các nội dung thi trắc nghiệm và tự luận, có nhiều bài thi đạt điểm cao. Trường hợp nhiều đơn vị có cùng số thành viên tham gia, thì tính số thí sinh đoạt giải cao để lựa chọn.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Nghĩa

Nguồn: mntanlong.thainguyen.edu.vn

Rate this post